Słowniczek marketingowy Słowniczek marketingowy

Słowniczek marketingowy

MARKETING INTERNETOWY – to wszelkie działania przeprowadzone w Internecie, związane z tworzeniem strategii obejmujących wsparcie sprzedaży produktów i usług oraz kreowanie pozytywnego wizerunku. Przykładami marketingu internetowego mogą być m.in.: ogłoszenia reklamowe w Internecie, prowadzenie profili firmowych w mediach społecznościowych, e-mail marketing czy reklamy multimedialne. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w ramach marketingu internetowego są strony WWW.

 

E-COMMERCE – to z języka angielskiego skrót od electronic commerce, czyli handlu elektronicznego. Obejmuje wszelkie transakcje dokonywane za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych i telekomunikacyjnych. Najbardziej powszechną formą e-commerce są sklepy internetowe.

 

AGENCJA REKLAMOWA – to firma specjalizująca się w tworzeniu kampanii reklamowych. Do jej zadań należy: projektowanie i realizacja reklam, tworzenie strategii promocyjnych, analiza konkurencji, ocena skuteczności, dobieranie odpowiednich kanałów reklamy i tworzenie mediaplanu. Agencje przygotowują reklamy do Internetu, prasy, radia czy telewizji.

 

SEO – z języka angielskiego SEO, to Search Engine Optimization, czyli optymalizacja wyszukiwarki. Jest to proces optymalizacji strony, którego celem jest zwiększenie widoczności i ruchu w wynikach wyszukiwania. Dzięki zajęciu pierwszych miejsc w wynikach wyszukiwania zwiększyć można liczbę odwiedzin strony i co za tym idzie, także popularność marki i sprzedaż produktów. SEO nazywane jest także pozycjonowaniem czy optymalizacją.

 

STRATEGIA MARKETINGOWA – to strategia, która wskazuje jakich narzędzi użyć, aby osiągnąć założone cele. Pozwala wyodrębnić możliwości i potencjalne zagrożenia dla firmy i wskazuje efektywne sposoby promocji. Strategia marketingowa przede wszystkim zwiększa sprzedaż i pozwala trafić do większej liczby klientów. Odpowiada m.in. na takie pytania jak: Jakie są cele Twojej firmy? Jaka jest Twoja grupa docelowa? W jaki sposób komunikujesz się z klientem?

 

AGENCJA MARKETINGOWA – to agencja, której celem jest dbanie o pozytywny wizerunek klientów. Działa w takich obszarach jak: promocja, public relations, web developing, SEM, content marketing czy obsługa mediów społecznościowych. Agencje marketingowe tworzą wszelkiego rodzaju kampanie i strategie marketingowe. Tworzą przekaz i dobierają odpowiednie kanały jego dystrybucji. Oferują opiekę nad mediami społecznościowymi klienta. W ich ofercie znaleźć można także takie usługi jak: budowa i opieka nad marką, kreowanie pomysłów na biznes, prowadzenie rekrutacji, szkolenia, organizacja eventów i doradztwo marketingowe oraz sprzedażowe.

 

OUTSOURCING MARKETINGU – polega na zleceniu działań marketingowych zewnętrznej firmie. Współpraca outsourcingowa może być częściowa lub całkowita. W zakres działań wchodzić mogą m.in.: budowanie strategii, planowanie marketingowe, audyt konkurencji, wspieranie realizacji działań marketingowych, przeprowadzanie szkoleń, obsługa mediów społecznościowych, wdrażanie nowych pomysłów i produktów czy controlling marketingu. Zakres działań zależy od oferty zatrudnianej agencji marketingowej.

 

AUDYT MARKETINGOWY – to usługa pozwalająca na sprawdzenie skuteczności wszystkich dotychczasowych działań marketingowych firmy. Jej celem jest przede wszystkim określenie potrzeb marketingowych marki i optymalizacja działań marketingowych.  Ponadto audyt może dotyczyć także: bieżących działań marketingowych konkurencji, wizerunku firmy w Internecie czy materiałów identyfikacji wizualnej.

 

MARKETING SZEPTANY – ma na celu wywołanie naturalnej dyskusji o danej marce. Jego zadaniem jest dotarcie do klientów z informacją marketingową, ale nie za pośrednictwem widocznej reklamy, tylko przekazu ustnego. Efektem marketingu szeptanego są spontaniczne, dobrowolne rozmowy klientów o marce, które wpływają na jej rozpowszechnianie. Aktualnie najczęściej przejawia się on w formie wpisów na forach czy komentarzach w mediach społecznościowych.

 

CONTENT MARKETING –   w języku polskim określany jest jako marketing treści. Polega na regularnym tworzeniu i publikowaniu treści dla sprecyzowanej grupy odbiorców. Mają one za zadanie zainteresować i utrzymać uwagę konsumentów oraz skłonić ich do działań takich jak zakup produktów czy usług. Content marketing ma tworzyć długotrwałe relacje z klientami. Treści mogą mieć formę artykułów, postów, wykresów, grafik, filmów czy prezentacji multimedialnych. Eksperci w tej dziedzinie skupiają się na formie publikacji, kanałach, treści i merytorycznej wartości. Głównym zadaniem publikowanych treści w ramach content marketingu jest dostarczenie konsumentom wiarygodnych i pożądanych przez nich informacji.

 

MARKETING SZEPTANY – forma marketingu opierająca się na dotarciu do odbiorcy za pośrednictwem wyglądającego na spontaniczny przekazu ustnego. Jego celem jest wywołanie niewymuszonej dyskusji o marce czy jej usługach. Pobudza on rozmowy konsumentów o firmie, dzięki czemu informacje o niej zostają przekazywane dalej. 

 

MARKETING WIRUSOWY – w języku angielskim viral marketing. Jest to odmiana marketingu szeptanego. Polega na tworzeniu i rozpowszechnianiu wzbudzających zainteresowanie materiałów. Treści mają zachęcać odbiorców do przekazywania ich dalej wykorzystując linkowanie. Celem marketingu wirusowego jest rozprzestrzenianie się informacji o firmie.  

 

MARKETING INTERNETOWY – inaczej e-marketing. Są to wszelkie działania wspierające sprzedaż usług, promujące produkty firmy czy dbające o jej wizerunek, które odbywają się za pośrednictwem Internetu. Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w e-marketingu jest strona www. Ważną rolę w nim odgrywa odbiorca. Wśród działań tego rodzaju marketingu znajdują się m.in.: mailing, content marketing, pozycjonowanie stron www, SEO czy profile w mediach społecznościowych. 

 

PUBLIC RELATIONS – świadome, zaplanowane i konsekwentne działania mające na celu zbudowanie i utrzymanie dobrych stosunków z otoczeniem. Prowadzi do pozyskania jak największej liczby zwolenników i posiadania jak najwięcej klientów. Celem działań PR jest zadbanie o wizerunek osoby czy firmy. Ich skutkiem może być zwiększenie sprzedaży produktów czy pozyskanie nowych partnerów biznesowych lub sponsorów. 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – media dostępne w Internecie, które umożliwiają komunikowanie się poprzez dialog. Przykładem mediów społecznościowych są chociażby: Facebook, Instagram, Twitter czy TikTok. Umożliwiają one wymianę treści stworzonych przez użytkowników. Działania marketingowe w mediach społecznościowych są skuteczną formą reklamy firmy.  

 

ANALIZA SWOT – jej nazwa pochodzi od angielskich słów: Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia. Jest to popularna forma analizy strategicznej organizacji. Pozwala na przeanalizowanie wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia firmy oraz wyodrębnienie jej negatywnych i pozytywnych czynników.

 

MARKETING MIX – inaczej kompozycja marketingowa. Jest to zbiór różnych powiązanych ze sobą elementów wykorzystywanych w firmie, które mają zwiększyć popyt ma jej ofertę. Są to wszelkie działania, procesy, metody i techniki kontrolowane przez przedsiębiorstwo, które mają wpływać na konsumentów i skłaniać ich do zakupów. 

 

BIZNES PLAN – jest to długoterminowy dokument, który opisuje przyszłą działalność firmy, a także jej mocne i słabe strony, zagrożenia, zasoby, cele i wydatki. Pozwala na stworzenie odpowiedniej strategii działania marki oraz dokładne zaplanowanie jej przyszłości. Elementami biznesplanu są m.in.: analiza SWOT, analiza finansowa czy analiza rynku.

 

COPYWRITING – tworzenie unikatowych treści zwracających uwagę odbiorców. Są to działania w obszarze marketingu, Internetu czy prasy. Copywriter pisze teksty wykorzystywane w reklamach i wszelkich materiałach promocyjnych. Często są to treści zgodne z zasadami SEO, zawierające kluczowe frazy pomagające w pozycjonowaniu strony www. 

 

MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA – jest ściśle związana z określeniem celu firmy. Opisuje ona role przedsiębiorstwa. Zwraca uwagę na cechy wyróżniające firmę spośród konkurencji. Wyznacza kierunek wzrostu i po rozbudowaniu ma tworzyć strategię. Stawia przed pracownikami konkretne wyzwania. Jej realizacja musi być możliwa. Wskazywać ma pracownikom sposób postępowania w danych sytuacjach.

 

WIZJA PRZEDSIĘBIORSTWA – jest wyobrażeniem przyszłości przedsiębiorstwa. Jest to wizualizacja pożądanego jej stanu, do którego będą dążyć pracownicy. Zawiera informacje o tym jak ma funkcjonować firma i czym ma się charakteryzować. Jej zadaniem jest motywacja pracowników. Powinna w sobie zawierać m.in.: opis kompetencji firmy, charakterystykę biznesu czy opis środowiska biznesowego.

 

MARKETING USŁUG – ogół działań marketingowych związanych z sektorem usług. Usługi to działalności lub korzyści niematerialne, które jedna ze stron może zaoferować drugiej. W krajach rozwiniętych stanowią one 80% PKB. Marketing usług ma na celu przyciągnięcie klientów do skorzystania z usług. 

 

USŁUGA – wszelka działalność lub korzyść, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, z zasady niematerialna i nieprowadząca do uzyskania jakiejkolwiek własności.

 

CYKL ŻYCIA PRODUKTU – okres, w którym produkt jest na rynku nabywców. Składa się z czterech faz: wprowadzenie na rynek, wzrost sprzedaży, nasycenie/dojrzałość, spadek sprzedaży. 

 

STRATEGIA CENOWA – polega na ustaleniu wartości produktów i usług, które pozwala przedsiębiorstwu osiągnąć zysk. Odpowiada na dwa pytania: w jaki sposób firma chce umiejscowić swój produkt na rynku i jaki cel zapewni optymalizację wartości dla udziałowców. 

 

SPRZEDAŻ OSOBISTA – bezpośrednia forma komunikowania się przedsiębiorstwa z nabywcą. Polega na tym, że sprzedawca demonstruje produkt i zachęca klientów do jego zakupu. Te narzędzie marketingowe wykorzystuje cztery zmysły: wzrok, powonienie, smak i dotyk.

 

MARKETING BEZPOŚREDNI – bezpośrednia komunikacja między klientem i przedsiębiorstwem. Jej celem jest uzyskanie bezpośredniej reakcji konsumenta. Wśród narzędzi marketingu bezpośredniego można wymienić: spotkania, pocztę tradycyjną, pocztę elektroniczną, telemarketing i reklamę internetową. 

 

PROMOCJA MIX – rodzaj promocji łączący w sobie wiele różnych strategii, składający się z: reklamy, marketingu bezpośredniego, public relations, sprzedaży osobistej i promocji sprzedaży. Jest to jedno z podstawowych narzędzi marketingowych. Jego celem jest m.in.: uświadamianie o istnieniu produktów czy wytworzenie pozytywnego wizerunku. 

 

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA – formalny i nieformalny dialog firmy z otoczeniem, który ma na celu przekazanie informacji o działalności przedsiębiorstwa. Scala ze sobą pracę różnych działów firmy, aby wypromować ją i jej produkty. 

 

REAL TIME MARKETING – (marketing czasu rzeczywistego), strategia marketingowa polegająca na nawiązywaniu do bieżących wydarzeń. Taktyka ta ma za zadanie odpowiednio zareagować na pojawiające się newsy. Pozwala w szybkim czasie zwrócić uwagę na markę i jej produkty oraz zwiększa liczbę obserwujących. 

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – długofalowe działania marketingowe, które mają na celu zbudowanie i utrzymanie pozytywnych relacji z najbardziej wartościowymi klientami firmy. Jest to strategia, na której zyskuje zarówno klient, jak i przedsiębiorca. Polega na pewnego rodzaju „nagradzaniu” najbardziej atrakcyjnych dla marki klientów, np. poprzez umożliwienie im zbierania punktów na kartę, które w przyszłości mogą zamienić na nagrody. 

 

LOGO – znak firmowy, którego zadaniem jest zwrócenie uwagi na markę oraz wyróżnienie się jej na tle konkurencji. Jest to jeden z głównych elementów identyfikacji wizualnej. Najczęściej składa się z sygnetu i logotypu. 

 

LOGOTYP – graficzny przekaz tekstowy, najczęściej jeden z elementów logo, często składający się ze skrótu lub pełnej nazwy marki. Może także pełnić rolę logo samodzielnie, jednak często łączony jest z sygnetem, czyli symbolem graficznym.

 

MARKETING SENSORYCZNY – (marketing zmysłów), jego zadaniem jest oddziaływanie na klienta za pomocą zmysłów – wzroku, słuchu, węchu, smaku lub dotyku. Celem marketingu sensorycznego jest wzbudzenie emocjonalnego przywiązania klienta do marki oraz wywołanie określonych decyzji zakupowych.

 

MARKETING NARRACYJNY – (storytelling), strategia polegająca na promowaniu produktów i usług marki za pomocą opowieści. Jego celem jest zaintrygowanie konsumenta, oddziaływanie na jego wyobraźnie i wpływanie na wzrost sprzedaży w firmie. Polega na odejściu od bezpośredniego namawiania do zakupu, co wpływa na jego skuteczność. 

 

BRANDING – (budowanie świadomości marki), technika marketingowa, która polega na utrwalaniu w świadomości konsumenta informacji o istnieniu oraz pozytywnym wizerunku marki. 

 

CALL TO ACTION – (wezwanie do działania), działanie marketingowo-reklamowe, którego celem jest wywołanie danej reakcji konsumenta. Na stronach internetowych mogą być to np. przyciski zachęcające do zapisania się do newslettera, a w marketingu są to chociażby takie sformułowania jak „zadzwoń teraz”. CTA stosowane jest także w mediach społecznościowych, gdzie mają za zadanie zachęcić odbiorcę do aktywności, którą może być skomentowanie czy polubienie wpisu. 

 

SEGMENTACJA KLIENTÓW – przeanalizowanie zachowania klientów oraz określenie ich cech charakterystycznych. Pozawala to na dostosowanie oferty, reklam, działań marketingowych i wyglądu sklepu internetowego do potrzeb konsumentów, co przekłada się na wzrost sprzedaży. 

 

KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI – (Key Performance Indicators) to wskaźniki, które pozwalają ocenić skuteczność działań biznesowych oraz monitorować postępy w osiąganiu założonych celów. Dzięki nim uzyskać można istotne informacje, które pozwolą na poprawę efektywności i wyników przedsiębiorstwa. Przykładami KPI są m.in.: liczba nowo pozyskanych klientów, liczba odsłon serwisu czy średni czas wizyty na stronie internetowej. 

 

REMARKETING – kampania prowadzona w ramach programu Google Ads, polegająca na powtórzeniu przekazu klientom, którzy kiedyś odwiedzili już stronę internetową reklamowanych produktów lub usług. Remarketing działa dzięki plikom cookies. Pomaga w dotarciu do potencjalnych klientów oraz zwiększa sprzedaż. 

 

KOSZT POZYSKANIA KLIENTA – (CAC – Customer Acqusition Cost), są to koszty wszystkich działań, których zadaniem było nakłonienie potencjalnego klienta do zakupu produktów lub usług. Wskaźnik ten pokazuje firmie ile średnio kosztuje ją pozyskanie jednego klienta.

 

GOOGLE ADS – jest to system reklamowy od firmy Google, który pozwala na wyświetlanie reklam w wyszukiwarce, na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense, np. w serwisie YouTube. 

 

E-MAIL MARKETING – rodzaj marketingu bezpośredniego, polegający na komunikację poprzez pocztę elektroniczną. Jego głównym celem jest tworzenie relacji z klientami, budowanie wizerunku firmy i wpływanie na wzrost sprzedaży produktów i usług. Polega na tworzeniu baz adresów, przygotowywaniu treści, wysyłaniu wiadomości e-mail i obsłudze informacji zwrotnych. Głównymi zaletami e-mail marketingu są chociażby małe koszty i szybkość przekazu.

 

AGENCJA 360 STOPNI – agencje opierające się na zintegrowanych i wzajemnie na siebie oddziaływujących działaniach, których połączenie ma najskuteczniej wypromować daną markę lub produkt. Według zasad marketingu 360 stopni, wszelkie kanały promocji muszą być spójne i połączone. Agencje te wykorzystują narzędzia z różnych dziedzin i korzystają z wielu kanałów marketingowych.

 

AGENCJA BRANDINGOWA – zajmuje się tworzeniem wizerunku firmy. W jego skład wchodzą m.in. identyfikacja wizualna, logotyp i inne narzędzia budowania tożsamości marki. Głównym zadaniem agencji jest utrwalenie wizerunku firmy w świadomości konsumentów. 

 

IDENTYFIKACJA WIZUALNA – jest to zespół cech, symboli i zachowań firmy, których zadaniem jest wyróżnienie jej na rynku i przyciągnięcie uwagi klientów. Identyfikacja wizualna jest podstawowym elementem tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa. Składają się na nią m.in.: logo, kolorystyka, wygląd opakowań czy dress code pracowników.

 

PERSONAL BRANDING – oznacza kreowanie wizerunku osoby. Jest to strategia marketingowa, której celem jest wywołanie konkretnych emocji otoczenia wobec danej osoby. Obejmuje m.in. sposób zachowywania się, rodzaj komunikacji czy ukazywanie umiejętności. Pesronal branding rozumieć można jako budowanie marki osobistej. 

 

AMBIENT MARKETING – wszelkie formy marketingu niestandardowego. Cechują się wysokim potencjałem interakcji z odbiorcami. Często wykorzystują niestandardowe nośniki przekazu. Ambient marketing przyjmuje takie formy, jak: gry marketingowe, trendsetting czy marketing partyzancki.

 

ATRYBUTY MARKI – przymiotniki definiujące istotę marki. Są to cechy, które wyróżniają ją spośród konkurencji oraz kojarzą się z nią klientom. Atrybuty marki to wszelkie skojarzenia powstające podczas interakcji z nią. Są one podstawową częścią marki i powinny zostać zdefiniowane na samym początku jej działania.

 

ARCHETYPY MARKI – archetyp to zestaw cech, pewien pierwowzór, który opisuje daną postać czy zjawisko i jest wspólny dla całej ludzkości. Są to wysoko rozwinięte elementy nieświadomości zbiorowej, uniwersalne obrazy, które rozpoznajemy jako ludzie. Dzięki archetypom, marki mogą definiować swoje cechy, odwołując się jednocześnie do zakorzenionych w nas wartości.

 

BRAND VALUES – czyli wartość dodana marki. Określa cechy, które są cenne i pożądane przez klientów, np. zaufanie, skuteczność, niezawodność, terminowość. Wartość marki mierzona jest na podstawie tego, jak bardzo klient jest świadomy marki.

 

GUERILLA MARKETING – marketing partyzancki. Rodzaj marketingu zbliżony do marketingu wirusowego, który polega na niekonwencjonalnym promowaniu marki. Jest to strategia reklamowa, która skupia się na tanich i nietypowych taktykach, które dają maksymalne wyniki. Przykładem marketingu partyzanckiego jest np. promowanie marki za pomocą graffiti na murach.

 

KONTEKSTY UŻYCIA MARKI – sytuacje, w których marka ma się przypominać klientom. Zadaniem odpowiedniego promowania marki jest wzbudzenie skojarzeń z nią w danym momencie życia klientów, np. kiedy zaboli ich głowa, pomyślą o konkretnej marce leków na ból głowy.

 

LEJEK MARKETINGOWY – jest to graficzna prezentacja drogi, którą przechodzi klient od pierwszego zetknięcia się z marką, aż do zakupu. Zobrazowanie sobie ścieżki klienta pozwala na lepiej dopasowane do niego działania marketingowe. Dzięki lejkowi firma może wpłynąć na wzrost sprzedaży swoich produktów oraz utrzymać zainteresowanie odbiorców.

 

NEWSLETTER – regularnie wysyłana wiadomość e-mail zawierająca najważniejsze informacje z jakiegoś okresu działania firmy. Wiadomość wysyłana jest do wszystkich subskrybentów, czyli osób, które wcześniej wyraziły chęć otrzymywania jej i zapisały się w odpowiednim miejscu na stronie internetowej. Newsletter o firmie zawierać powinien informacje o wszelkich nowościach, aktualnościach i promocjach. Aby był skuteczny, powinien także nieść dla czytelników jakąś wartość, np. dostęp do unikalnych treści lub zniżki na produkty w sklepie.

 

PRODUCT PLACEMENT – lokowanie produktu. Jest to forma reklamowania produktu w sposób nienachalny. Polega na przedstawieniu produktu jako części większej kompozycji, np. zdjęcia czy filmu. Lokowanie produktu często wykorzystywane jest w filmach i serialach. Jest skuteczną formą budowania skojarzeń dotyczących marki.

 

REAL-TIME MARKETING – marketing w czasie rzeczywistym. Jest to forma marketingu, która polega na działaniach nawiązujących do realnych i aktualnych wydarzeń, np. ze świata sportu, kultury czy polityki. Wymaga szybkiego reagowania, kreatywności i refleksu. Sprzyja tworzeniu viralowych treści. Często wykorzystuje narzędzia internetowe, takie jak media społecznościowe.

Umów się na spotkanie. Poznajmy się!

STUDIO MARKI BRANDSOUL SP.Z O.O.

Biuro Poznań

Św. Michała 100 lok. 304
61-005 Poznań

Biuro Swarzędz

ul. Nowy Świat 10G/2
62-020 Swarzędz

DANE FIRMY

Studio Marki Brandsoul Sp. z o. o.
ul. Harmonia 9/6
62-020 Zalasewo

kom. +48 668 130 202
info@brandsoul.pl

NIP: 7822692832
REGON: 366811048
KRS: 0000668828

FORMULARZ KONTAKTOWY

pl_PLPolish