Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BRANDSOUL.PL

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.brandsoul.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez STUDIO MARKI BRANDSOUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, ul. Warszawska 39 lok. 41, pok. 11, 61 – 028 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000668828, NIP: 7822692832, REGON: 366811048, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.
Serwis internetowy w szczególności ma charakter informacyjny. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia informacje na temat oferowanego doradztwa w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorców. Korzystanie z Usług doradztwa nie jest elementem Serwisu, a ich zasady i warunki określane są poza Serwisem w odrębnych umowach. Usługodawca udostępnia również interaktywne formularze, które umożliwiają Użytkownikom ustalenie terminu spotkania dotyczącego ustaleń związanych z Usługą doradztwa.
Informacje podane na stronach internetowych Serwisu, o których mowa w ppkt 2 powyżej, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
wiadomości e-mail na adres: info@brandsoul.pl;
formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie;
telefonu kontaktowego: +48 668 130 202.
Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.brandsoul.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II.           DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.brandsoul.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą w szczególności korzystać z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przeglądać Usługi doradztwa oferowane przez Usługodawcę, które realizowane są poza Serwisem;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługa doradztwa – świadczone przez Usługodawcę poza Serwisem doradztwo w zakresie obszarów określonych na stronie Serwisu, na zasadach i warunkach określonych w umowach zawieranych poza Serwisem.

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;

III.         ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności korzystania z interaktywnych formularzy, newslettera oraz przeglądania informacji dostępnych w Serwisie na temat Usług doradztwa.
Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
urządzenie z dostępem do Internetu;
Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV.          PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Użytkownik jest zobowiązany do:
korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
nie wprowadzania w Serwisie treści niezwiązanych z jego tematyką, w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym czy marketingowym,
wprowadzania swoich danych, w tym danych kontaktowych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w ten sposób oznaczonych w Serwisie.
Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

V.            USŁUGI
Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz świadczone na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie;
Usługa interaktywnego formularza, zwanego dalej ,,Formularzem’’, pozwalającego na pozostawienie przez Użytkownika swojego numeru telefonu kontaktowego oraz imienia, w celu umożliwienia Usługodawcy kontaktu z Użytkownikiem;
udostępnianie interaktywnego formularza, zwanego dalej ,,Formularzem kontaktowym’’, umożliwiającego kontakt z Usługodawcą;
świadczenie Usługi Newsletter.
Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie, jak również może nieodpłatnie wyszukiwać wybrane treści, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą Formularza swojego numeru telefonu kontaktowego oraz imienia. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza. Świadczenie wskazanej Usługi odbywa się na zasadach opisanych w punkcie VI.
Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą Formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza. Świadczenie wskazanej Usługi odbywa się na zasadach opisanych w punkcie VI.
Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VI.          KONTAKT
Użytkownicy zainteresowani usługami prezentowanymi na stronie Serwisu, w szczególności Usługą doradztwa, kontaktują się z Usługodawcą w celu ustalenia terminu spotkania dotyczącego ustalenia zakresu Usługi doradztwa oraz innych kwestii związanych z Usługą doradztwa, za pośrednictwem Formularza, Formularza kontaktowego, wiadomości elektronicznej oraz telefonu kontaktowego na zasadach określonych w niniejszym pkt. Spotkanie może odbyć się również on-line, poprzez wykorzystanie odpowiedniego narzędzia internetowego do komunikacji. Zasady i warunki korzystania z takiego narzędzia reguluje dedykowany regulamin dla tego narzędzia.
Za pośrednictwem Formularza dostępnego na stronie Serwisu, Użytkownik może wysłać za jego pośrednictwem swój numer kontaktowy oraz imię, w celu uzyskania od Usługodawcy kontaktu w zakresie Usług doradztwa oferowanych na stronie Serwisu. Użytkownik przesyła Formularz do Usługodawcy, wybierając przycisk ,,Zadzwoń do mnie’’.
Za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu, Użytkownik może wybrać ,,cel kontaktu’’ oraz ,,zakres usług’’. Użytkownik zainteresowany uzyskaniem kontaktu w sprawie Usług doradztwa oferowanych na stronie Serwisu, wypełnia pola Formularza kontaktowego oznaczone jako obowiązkowe, opisuje swoją treść zapytania oraz przesyła Formularz kontaktowy do Usługodawcy wybierając przycisk „Wyślij”.
W celu dokonania ustaleń związanych z Usługami doradztwa oferowanymi na stronie Serwisu, w szczególności w celu umówienia spotkania w ich zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również za pomocą telefonu kontaktowego lub wiadomości elektronicznej.
Po przesłaniu Formularza, Formularza kontaktowego bądź wiadomości elektronicznej Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w ciągu 24 godzin roboczych.
Użytkownik wraz z Usługodawcą ustalają warunki, zasady, zakres oraz cenę usługi w ramach odrębnej umowy. Powyższe ustalenia odbywają się między stronami poza Serwisem i nie są jego częścią.

VII .REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług czy funkcjonalności Serwisu.
Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: STUDIO MARKI BRANDSOUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawska 39, lok. 41 pok. 11, 61 – 028 Poznań, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@brandsoul.pl.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin jest dostępny w języku polskim.
Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Użytkownik nie akceptujący zmian w Regulaminie proszony jest o zaprzestanie korzystania z Serwisu.
Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

pl_PLPolish